Apie mokyklą

Mokomoji – lietuvių kalba. Be valstybinės (lietuvių), mokykloje dėstoma anglų, rusų kalbos. Mokykloje veikia daug įvairių būrelių: sporto (krepšinis, judrieji žaidimai), rankdarbių, muzikos, informacinių technologijų, meno, geografijos ir kiti. Atmosferą mokykloje lemia ir kolektyvą vienija bendros mokyklos šventės, kurios puoselėjamos ne tik dėl gilių ir gražių tradicijų, bet ir dėl jų auklėjamojo poveikio: Pirmojo skambučio šventė, Mokytojo diena, Kalėdinis susitikimas, Naujametinė šventė, Motinos diena, Paskutinio skambučio šventė…

Misija

Įgyvendinant valstybinę švietimo politiką, užtikrinti šiuolaikišką, kokybišką ikimokyklinį, priešmokyklinį ir bendrąjį ugdymą. Ugdyti atvirą, kūrybingą, savarankišką žmogų,  atsakingai kuriantį savo, valstybės ir pasaulio ateitį.

Vizija

Mokykla ugdanti išsilavinusią, dorą, kūrybingą, laisvą, sugebančią integruotis į socialinę aplinką asmenybę, padedanti ugdytis gebėjimus, būti konkurencingam besikeičiančioje visuomenėje; ugdanti sveiką ir sąmoningą, turinčią tvirtas vertybines nuostatas, tautos kultūros pagrindus asmenybę.

2016 metų prioritetai

1. Ugdymo kokybės gerinimas ir mokymosi pagalbos teikimas.

2. Saugus, sveikas ir laimingas vaikas.

3. Savarankiška, atsakinga ir savita mokykla. Mokyklos bendruomenės ryšių stiprinimas.

Tikslas

Teikti kokybišką ir prieinamą švietimą valstybine kalba Rytų Lietuvos regiono ir Vilniaus miesto gyventojams, didinti mokyklos veiklumą, konkurencingumą ir savarankiškumą, telkti vietos bendruomenę pilietiniam aktyvumui, visuomenės pažangai.

Mokyklos uždaviniai

1. Uždavinys. Tobulinti pamokos kokybę, siekiant mokytojo ir mokinio kūrybiškumo bei veiklų dermės, orientuotos į kiekvieno mokinio  pažangą.

2. Uždavinys. Ugdyti mokinių pilietiškumą, kūrybiškumą, šiandienos mokiniui reikalingas kompetencijas ir gebėjimus.

3. Uždavinys. Plėtoti mokyklos bendruomenės bendradarbiavimo kultūrą.

4. Uždavinys. Kurti saugią, jaukią ir kultūringą mokyklos aplinką, laiduojančią ugdymo(si) kokybę.